TOTSTANDKOMING

Hoe is het Noorderhuis tot stand gekomen?

Plannen voor het Noorderhuis zijn gestart in 2011 en geïnitieerd vanuit de bevolking van Noordeloos als reactie op het door de gemeente Giessenlanden gestimuleerde burgerinitiatief n.a.v. voorgenomen bezuinigingen. In de nota van uitgangspunten (december 2013) die ten grondslag heeft gelegen aan de gemeentelijke besluitvorming rond het tot stand brengen van het Noorderhuis staat:

‘De leefbaarheid van plattelandskernen in het Groene Hart komt de laatste jaren steeds verder onder druk te staan. Het restrictieve ruimtelijke beleid, de economische crisis, de verdergaande vergrijzing en de uitdunning van het voorzieningenniveau drukken een grote stempel op de leefbaarheid in de kleine kernen van de plattelandsgemeenten. De overheid staat de komende jaren voor een grote uitdaging om de sociale en economische leefbaarheid voor de langere termijn te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. De kern Noordeloos vormt hierop geen uitzondering. Beperkte woningbouwmogelijkheden, vertrek van eigen natuurlijke aanwas, groeiende vergrijzing en een sterk onder druk staand voorzieningenniveau hebben ook een grote invloed op Noordeloos.

Tegelijkertijd verandert ook de rol van de overheid door veranderingen in de samenleving. De gemeente neemt niet altijd meer het voortouw, maar faciliteert en verbindt. Door een terugtredende overheid worden er steeds meer verantwoordelijkheden bij de samenleving neergelegd.

Het toekomstbestendig maken van belangrijke maatschappelijke voorzieningen en het realiseren van een bezuinigingstaakstelling vormen de twee pijlers onder het project “Noorderhuis”. Het combineren en samenvoegen van voorzieningen in het “Noorderhuis” heeft een grote meerwaarde voor de kern Noordeloos. De praktijk wijst namelijk uit dat combinaties van functies ervoor zorgt dat functies elkaar onderling versterken: “Het geheel is meer dan de som der delen”. De samenhang vergroot de garanties op instandhouding van de voorzieningen op de lange termijn.

Na een intensieve en constructieve samenwerking tussen burgers en gemeente staat het Noorderhuis er nu, medio maart 2019. Het is een mooi en succesvol voorbeeld van samenwerking tussen een gemeentelijke overheid en burgers gebleken. Burgers die graag de verantwoordelijkheid op zich nemen om een zo optimaal mogelijk maatschappelijk rendement uit het gebouw te halen.
En dit alles ten faveure van de leefbaarheid in het dorp Noordeloos…